Omschrijving

De kantoorruimte Julianastraat 1 te Deurne ligt net buiten het kernwinkelgebied in Deurne aan de drukke doorgaande weg Stationsstraat. Deze winkel van ca. 100 m² b.v.o. ligt op een goede locatie. 

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst kantoorruimte ROZ 2015.

Bestemming
gemengde doeleinden

Het gehuurde
Een kantoorruimte, plaatselijk bekend als Julianastraat 1 te Deurne met een oppervlakte van ca. 100 m² bruto vloeroppervlakte (b.v.o.). 

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale huurtermijn van vijf jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar. Een beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van minimaal één jaar.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in overleg.

Huurprijs 
Bespreken mogelijkheden met eigenaar.

Prijspeil
Voor alle genoemde prijzen is het prijspeil: ingangsdatum huurovereenkomst.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per ingangsdatum huurovereenkomst, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2006=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (= inclusief omzetbelasting en voorschot leveringen en diensten), welke mede afhankelijk kan zijn van een eventueel naar huurder uit te voeren kredietwaardigheidsonderzoek.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat zoals het gehuurde zich bij oplevering bevindt.


Voorbehouden
Deze voorwaarden zijn onder het nadrukkelijke voorbehoud van:
• goedkeuring eigenaar/verhuurder, tot aan ondertekening van de huurovereenkomst.
• dat de door verhuurder op te vragen kredietinformatie (voldoende) positief dient te zijn.

Voor nadere inlichtingen en/of afspraak voor bezichtiging:
Assurantie- & Makelaarskantoor Swinkels BV
Kerkstraat 17
5751 BG Deurne
Telefoon +31 (0)493 312 468 
Internet www.makelaardijswinkels.nl

Kenmerken