Beschrijving

De Wever 34-38 in Deurne 
 
De winkelruimte De Wever 34-38 ligt in het kernwinkelgebied in Deurne. Deze winkel van ca. 475 m² b.v.o. met een frontbreedte van ca. 18 en ca. 15 meter (de hoek om) ligt op een goede locatie en kan eventueel nog worden gesplitst. Aankoop van de winkelruimte behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Huurovereenkomst 
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) model 2012 met de bijbehorende Algemene Bepalingen. 
 
Bestemming 
Winkelruimte conform artikel 7:290 BW. 
 
Het gehuurde 
Een winkelruimte, plaatselijk bekend als De Wever 34-38 te Deurne met een oppervlakte van ca. 475 m² bruto vloeroppervlakte (b.v.o.).  
 
Duur, verlenging en opzegging 
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale huurtermijn van vijf jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar. Een beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van minimaal één jaar. 
 
Aanvaarding 
Het object is te aanvaarden in overleg. 
 
Huurprijs  
Op aanvraag. 
 
Prijspeil 
Voor alle genoemde prijzen is het prijspeil: ingangsdatum huurovereenkomst. 
 
Huurprijsaanpassing 
De huurprijs wordt jaarlijks per ingangsdatum huurovereenkomst, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2006=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Huurbetaling 
De huurpenningen worden per maand vooruit betaald. 
 
Omzetbelasting 
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant. 
 
Zekerheidstelling 
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (= inclusief omzetbelasting en voorschot leveringen en diensten), welke mede afhankelijk kan zijn van een eventueel naar huurder uit te voeren kredietwaardigheidsonderzoek. 
  
Opleveringsniveau 
Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat zoals het gehuurde zich bij oplevering bevindt. 
 
Verhuurd wordt uitsluitend het casco, te weten: kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunt ten behoeve van een natte groep, bestaande energie tot in de meterkast. 
 
Voorbehouden 
Deze voorwaarden zijn onder het nadrukkelijke voorbehoud van: 
• 	goedkeuring eigenaar/verhuurder, tot aan ondertekening van de huurovereenkomst. 
• 	dat de door verhuurder op te vragen kredietinformatie (voldoende) positief dient te zijn

Kenmerken